(1)
Andres M. Urrutia Badiola. Normativitat, (re)estandardització I glotopolítica: Noves Mirades Des De La sociolingüística Catalana. EIA 2024, 1, 279-282.